!! ประชาสัมพันธ์ !! รับสมัคร Yamanashi Gakuin University – iCLA Exchange Program Spring 2024
International College of Liberal Arts (iCLA), Yamanashi Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน iCLA Exchange Program Spring 2024 (Late March – Early August 2024) ระยะเวลา 1 – 2 เทอม โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • เข้าศึกษาที่สจล. มาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาก่อนถึงช่วงเวลาเริ่มเรียนที่ iCLA
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 2.50
 • มีคะแนน TOEFL 80 (iBT), 550 (iTP), Cambridge FCE, IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า
 • นักศึกษาที่สนใจโปรดดำเนินการดังนี้
  • 1. ศึกษาคุณสมบัติ การสมัคร และรายละเอียดโครงการที่ https://www.icla.ygu.ac.jp/en/inbound/
  • 2. นำโครงการปรึกษาอาจารย์ในสาขาที่นักศึกษาต้องการลงเรียนเพื่อ วางแผนการลาเรียน การดรอปเรียน และการเลือกคอร์สที่จะไปเรียนที่ iCLA, Yamanashi Gakuin University พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะนำรายวิชาใดมาเทียบโอน
  • 3. ยื่นเอกสาร Request Form พร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง ณ สำนักงานกิจการต่างประเทศ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลาทำการ 8.30 – 16.00 น. เพื่อสอบสัมภาษณ์และเพื่อพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาไปยัง iCLA, Yamanashi Gakuin University ภายในกำหนดเวลาต่อไป
  • 4. หลังการเสนอชื่อ ให้นักศึกษาดำเนินการสมัครออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 โดยทาง iCLA, Yamanashi Gakuin University จะแจ้งรายละเอียดการสมัครให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาเสนอชื่อทราบในลำดับถัดไป
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดวงกมล หัสตานนท์ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกิจการต่างประเทศ outgoing_student@kmitl.ac.th