Documents for Thai Staff (Visa process)

ขั้นตอนดำเนินการเรื่องวีซ่าสำหรับบุคลากรชาวไทย

** หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาต้องยกเลิกวีซ่าก่อนวันสำเร็จการศึกษาตามที่ระบุใน Transcipt เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับจากการพำนักเกินกำหนด (overstay) วันละ 500 บาท