Document (for Thai Staff)

ขั้นตอนดำเนินการเรื่องวีซ่าแบบฟอร์มต่ออายุวีซ่า >>> Click

แบบฟอร์มเปลี่ยนประเภทวีซ่า เป็น Non - ED >>> Click

แบบฟอร์มขอยกเลิกวีซ่า >>> Click