Summer Training (June-July 2022)

By a.khemthong With 0 Comments

สถาบันเปิดรับสมัครนักศึกษาไปฝึกงานตามโครงการ Summer Training และโครงการอื่นๆ ประจำปี 2022 นักศึกษาที่สนใจอ่านรายละเอียดและติดต่อเพื่อสมัครที่คณะต้นสังกัดของนักศึกษา (ฝ่ายต่างประเทศหรือกิจการนักศึกษา) ทั้งนี้ ให้นักศึกษาอ่านข้อกำหนดการสมัครเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนและสมัครขอรับทุนต่างๆ โดยละเอียดก่อนการสมัคร

**ด้วยสถานการณ์โควิด โครงการอาจมีการเปลียนแปลงเป็นการเรียนออนไลน์ หรือยกเลิก ดังนั้นขอให้นักศึกษาหาที่ฝึกงานสำรองไว้ด้วย

#เอกสารที่เกี่ยวข้อง  https://oia.kmitl.ac.th/outbound/exchange-programs

1) ข้อกำหนดกำรสมัครเป็นนักศึกษำแลกเปลี่ยนและสมัครขอรับทุนต่างๆ 

2) ตารางการดำเนินงาน Timetable for Summer Training

3) หนังสือรับรองผุ้ปกครองและสัญญาการเดินทางต่างประเทศ

4) ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่าย

#รายละเอียดมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่เปิดรับ

1) Thomas More, Belgium --> more details

2) Waseda University --> more details

3) Kochi University of Technology --> more details

4) Kitakyushu KOSEN  --> more details // Kitakyushu application // (09) Recommendation letter_JASSO//  (05) Health Check Confirmation Form

5) Sendai KOSEN --> more details

6) Maizuru KOSEN/ Online  --> more details

7) Nagaoka KOSEN  --> more details

8) Kushiro KOSEN --> more details

9) Toyama KOSEN // --> more details

10) Tsuruoka KOSEN --> more details

11) Tokai University  รอประกาศ!

12) Fukuoka Institute of Technology (FIT)  --> more details // program fee

13) National Sun Yat-sen University, Taiwan  --> more details

14) Kurume KOSEN --> more details