English Summer Programs 2019

By superdia With 1 Comments

สำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (Summer) ในปี 2019 ณ สถาบันชั้นนำในต่างประเทศ ทางสำนักงานกิจการต่างประเทศมีโปรแกรมที่น่าสนใจมาแนะนำให้น้องๆเลือกเปิดประสบการณ์ ดังนี้

 

-University of Victoria, Canada >>> [Details] [Calendar

 

-University of British Columbia (Vancouver), Canada >>> [June] [July]

 

-Dalhousie University, Canada >>> [Details]

 

-Hawthorn, Australia >>> [Details]

 

-Aviation summer, French >>> [Details]