2022 Visiting Scholar & Graduate Student @Tokai University, Kyushu Campuses

By superdia With 0 Comments

Tokai University, Kyushu Campus ประเทศญี่ปุ่น ประกาศให้ทุนตามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2022

สำหรับอาจารย์ (Visiting scholars) และทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate students)

เพื่อไปแลกเปลี่ยนการทำวิจัยตามหัวข้อวิจัยที่กำหนดในเอกสารแนบ

ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารการสมัครที่คณะ/วิทยาลัย ต้นสังกัด ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 50,000-70,000 เยนต่อเดือน พร้อมที่พัก

List of Research Topics in Tokai University Kyushu Campuses

Information for Graduate Student >>> Click

Application Form for Graduate Student >>> Click

 

Information for Visiting Scholar >>> Click

Application Form for Visiting Scholar >>> Click