2020 Visiting Scholar & Graduate Student @Tokai University, Kyushu Campus

By superdia With 1 Comments

Tokai University, Kyushu Campus ประเทศญี่ปุ่น ประกาศให้ทุนตามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2020 สำหรับอาจารย์ (Visiting scholars) และทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate students) เพื่อไปแลกเปลี่ยนการทำวิจัยตามหัวข้อวิจัยที่กำหนดในเอกสารแนบ โดยผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารการสมัครที่คณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 18 กันยายน 2562 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 50,000-70,000 เยนต่อเดือน พร้อมที่พัก

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

Information about the required documetns for Graduate Student >>> Click

Application Form for Graduate Student >>> Click

 

Information about the required documetns for Visiting Scholar >>> Click

Application Form for Visiting Scholar >>> Click