บรรยายทุนเพื่อการวิจัย JSPS

By r.nongnoot With 0 Comments

องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่นสำนักงานกรุงเทพฯ JSPS (Japan Society for the Promotion of Science Bangkok Office) ร่วมกับส่วนวิเทศสัมพันธ์ จัดการบรรยายทุนเพื่อการวิจัย ในวันพฤหัสที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 7 โดยมีทุนเพื่อการวิจัยดังต่อไปนี้

1. ทุนหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยต่างประเทศ (Postdoctoral Fellowship)

2. โปรแกรม RONPAKU วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก (RONPAKU Dissertation Ph.D. Program)

3. โปรแกรมที่ได้รับเชิญไปทำการวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น (Invitation Fellowship Programs)

4. โปรแกรมทวิภาคี- โครงการวิจัย/สัมมนา/การแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วม (Bilateral Programs)

5. โปรแกรม Core-to-Core (Core-to-Core Program) 

รายละเอียดเพิ่มเติม Click !

ลงชื่อเข้าร่วมฟังการบรรยาย Click !