MOU Process

Primary tabs

ขั้นตอนการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/องค์กรในต่างประเทศ

  (International MOU/Agreement Procedure)

 

 

 

MOU Process [formal version] >>> Click

 

MOU Process [2021 version] >>>  Click

 

MOU General Process [2022 updated version] >>>  Click

 

MOU for Joint/Double Degree [2022 updated version] >>>  Click

                    

 

                        

 

 

KMITL MOU TEMPLATES:

 

1. KMITL MOU Template >>> Click
2. KMITL Student Exchange Agreement >>> Click

 

แบบเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาลงนามข้อตกลง: MOU Proposal >>> Click

 

Google Drives to download >>> Click

Scan QR Code to download 

 

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565 >>> Click

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2550 >>> Click

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการจัดการศึกษาตั้งแต่สองปริญญาขึ้นไป พ.ศ.2562 >>> Click