Visiting Scholar and Graduate Student at Tokai University, Kyushu Campus 2023

By superdia With 0 Comments

Tokai University, Kyushu Campus ประเทศญี่ปุ่น ประกาศให้ทุนตามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2023

สำหรับอาจารย์ (Visiting scholars) และทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate students)

เพื่อไปแลกเปลี่ยนการทำวิจัยตามหัวข้อวิจัยที่กำหนดในเอกสารแนบ

ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารการสมัครที่คณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 16 กันยายน 2565

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 50,000-70,000 เยนต่อเดือน พร้อมที่พัก

**สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่......

Visiting Scholar

Graduate Student