Special Scholarship Program & Master’s Scholarship Program at Kochi University of Technology, Japan

By a.khemthong With 0 Comments

Kochi University of Technology (KUT), ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์ 1. Special Scholarship Program ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ 1.1 ยกเว้นทุกค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บกับนักศึกษา 1.2 เงินรายได้จากการทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัย จำนวน 150,000 เยน/เดือน 1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการดำรงชีวิตเบื้องต้น 150,000 เยน (เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ได้พำนักในประเทศญี่ปุ่นในช่วงที่สมัคร) ผู้สนใจดูรายละเอียดการรับสมัครที่ https://www.kochi-tech.ac.jp/english/admission/ssp/outline_1.html และตรวจสอบตรวจสอบหัวข้อวิจัยที่ https://www.kochi-tech.ac.jp/english/admission/ssp/past_data/ssp_researc... 2. Master’s Scholarship Program รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับ KUT โดยนักศึกษที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประมาณเดือนละ 100,000 เยน/เดือน นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีทักษะและความรู้ภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี หรืออย่างน้อยต้องเพียงพอที่จะสามารถเรียนได้ ดูรายละเอียดการสมัครที่ https://www.kochi-tech.ac.jp/english/admission/mp_dp/guideline.html หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 กันยายน 2560

Leaflet Full scholarship