01 Jul

Exchange Scholarship with the Institution of Foreign Higher Education 3/2019

By wisalinee With 0 Comments

ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี / โท / เอก ที่ได้รับการตอบรับไปแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และมีกำหนดการเดินทางระหว่างเดือน สิงหาคม 2562 - มกราคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม Click

Read More
28 Jun

National Yunlin University of Science and Technology (YunTech), Taiwan

By wisalinee With 0 Comments

June 18, 2019 Prof. Shi-Chang TSENG (Dean of International Affairs and Professor of Department of Mechanical Engineering) and delegates from National Yunlin University of Science and Technology (YunTech) was warmly welcomed by Assoc.Prof.Dr. Anuwat Jangwanitlert and executive team to joined the MoU signing ceremony between KMITL and National Yunlin University of Science and Technology (YunTech) at room 606, 6 floor, President Building. KMITL will look forward to a productive and wonderful partnership.

Read More
26 Jun

ASEA UNINET Students Week 2019 on Sustainable Development

By superdia With 0 Comments

Universitas Indonesia, ประเทศอินโดนีเซีย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เข้าร่วมโครงการ “ASEA UNINET Students Week 2019 on Sustainable Development” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 31 สิงหาคม 2562 ณ Universitas Indonesia, ประเทศอินโดนีเซีย ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ฟรี!

Read More
14 Jun

Workshop on How to Prepare a Successful Proposal for the Marie Curie Sklodowska – Curie Actions (MSCA)

By superdia With 0 Comments

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ EURAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป ร่วมกับ Institut Pasteur จัดอบรมหลักสูตร “Workshop on How to Prepare a Successful Proposal for the Marie Curie Sklodowska – Curie Actions (MSCA)”

มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมการจัดทำข้อเสนอทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับการขอทุนวิจัย ในโปรแกรม Marie Curie Sklodowska – Curie Actions (MSCA)

โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม Hilton Sukhumvit Bangkok ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครอบรมไปยัง phawika.rueannoi@nstda.or.th

Read More
14 Jun

The China – ASEAN Scholarship Program

By superdia With 0 Comments

Tianjin University สาธารณรัฐประชาชนจีน มอบทุน “The China – ASEAN Scholarship Program” ให้แก่มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนที่มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้ง 2 สถาบันได้ทำวิจัยร่วมกัน เป็นระยะเวลา 1-3 เดือน

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์ดังนี้

-ตั๋วเครื่องบิน

-ที่พัก

- ค่าใช้จ่ายรายเดือน 15,000 หยวน / เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ไม่เป็นผู้มีสัญชาติจีน ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอาเซียน

Read More
10 Jun

CEP scholarship for Asean Citizens

By superdia With 0 Comments

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), ประเทศเวียดนาม มอบทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (Full Scholarship) ให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชา Civil Engineering, Construction Engineering, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีความประสงค์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

 

คุณสมบัติ / หลักฐานการสมัคร

- เป็นผู้มีสัญชาติ ไทย, กัมพูชา อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, หรือฟิลิปปินส์

- สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขา Construction Management, Civil Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (เช่น Surveying, Transportation Engineering, Foundation Engineering เป็นต้น)

Read More
29 May

Result of selecting - KMITL Go Abroad

By superdia With 0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 KMITL - Go Abroad

 

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันตัวตนในวันปฐมนิเทศ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น ณ สำนักงานกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 8 และส่งเอกสารตามที่แจ้งให้ครบถ้วน ดังนี้

Read More
17 May

Japanese Government (MEXT) Scholarship for 2020 (Research Students)

By superdia With 0 Comments

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาชาวไทย เพื่อรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ระดับนักศึกษาวิจัย (Research Students) เพื่อเตรียมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมอบทุนให้ทุกสาขาที่มีเปิดสอนในประเทศญี่ปุ่น แต่ต้องเป็นสาขาเดิมหรือสาขาเกี่ยวข้องกับที่ผู้สมัครจบปริญญาตรีหรือโทมา สามารถเลือกเวลาเดินทางได้ 2 ช่วง คือ เดือนเมษายน หรือกันยายน-ตุลาคมถัดไปจากปีที่สมัคร ทั้งนี้ สามารถยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. - 11.30 น.

Read More