Scholarship for Master / Doctoral at Kochi University of Technology (KUT), JAPAN

By superdia With 0 Comments

ทุนศึกษาต่อป.เอก/ ป.โท ณ Kochi University of Technology (KUT), ประเทศญี่ปุ่น

1. Special Scholarship Program ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ

1.1. ยกเว้นทุกค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บกับนักศึกษา

1.2. เงินรายได้จากการทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัย จำนวน 150,000 เยน/เดือน

1.3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการดำรงชีวิตเบื้องต้น 150,000 เยน (เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ได้พำนักในประเทศญี่ปุ่นในช่วงที่สมัคร) ผู้สนใจดูรายละเอียดการรับสมัครและตรวจสอบหัวข้อวิจัยที่ https://www.kochi-tech.ac.jp/english/

 

2. Master’s Scholarship Program รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับ KUT โดยนักศึกษที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตนักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง(ประมาณเดือนละ 100,000 เยน/เดือน) ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีทักษะและความรู้ภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี หรืออย่างน้อยต้องเพียงพอที่จะสามารถเรียนได้ ดูรายละเอียดการสมัครที่ https://www.kochi-tech.ac.jp/english/admission/aft19oct/ordinary_program...

 

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 13 กันยายน 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม Click