Exchange Scholarships with the Institution of Foreign Higher Education

By wisalinee With 0 Comments

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดยื่นสมัครทุนการศึกษา ประเภททุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่สำนักงานกิจการต่างประเทศ ชั้น 8, สำนักงานอธิการบดี