CEP scholarship for Asean Citizens

By superdia With 0 Comments

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), ประเทศเวียดนาม มอบทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (Full Scholarship) ให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชา Civil Engineering, Construction Engineering, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีความประสงค์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

 

คุณสมบัติ / หลักฐานการสมัคร

- เป็นผู้มีสัญชาติ ไทย, กัมพูชา อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, หรือฟิลิปปินส์

- สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขา Construction Management, Civil Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (เช่น Surveying, Transportation Engineering, Foundation Engineering เป็นต้น)

- มีคุณสมบัติตรงตามที่ภาควิชา Construction Management ของ HCMUT กำหนด

- ผสสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ: IELTS 6.0 / TOEFL iBT 79 หรือเทียบเท่า

 

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์ดังนี้

โอกาสที่จะได้สัมผัสกับการบริหารจัดการและเทคโนโลยีในเมืองโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคอาเซียน

- ฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 2 เดือน ณ Yokohama National University (YNU), และ JFE Steel Corporation (JFE) และ ฝึกงานในประเทศพม่าเป็นเวลา 15 วัน, ทัศนศึกษาในประเทศเวียดนาม

- ฟรีค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนในระดับระดับปริญญาโท สาขาวิชา Construction Management

- ฟรีค่าตั๋วเครื่องบิน

- ฟรีค่าใช้จ่ายรายเดือน

- ฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่า, ประกันสุขภาพ

-มีโอกาสเข้าร่วม conferences ณ ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็นเวลา 4 วัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม / สมัคร >>> Click

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2562