สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

By thachakrit With 0 Comments

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 5-25 พฤศจิกายน 2557 ทางอินเตอร์เน็ตที่ http://scholar.ocsc.go.th จำนวน 5 ประเภททุน

คือ

  1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 74 ทุน
  2. ทุนไทยพัฒน์ จำนวน 8 ทุน
  3. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 107 ทุน
  4. ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 ทุน
  5. ทุนสายออกบัตรธนาคาร ของธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 2 ทุน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสม้ครได้ที่เวปไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://scholar.ocsc.go.th