รับสมัครนักศึกษาอาจารย์ บุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเส้นทางสายไหม – ประเทศไทย ประจำปี 2021

By a.khemthong With 0 Comments

ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) และศูนย์การศึกษาทางไกล OPEN ร่วมกับ International Knowledge Centre for Engineering Sciences and Technology (IKCEST) ภายใต้องค์การ UNESCO และมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) ได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเส้นทางสายไหม – ประเทศไทย รายละเอียด ดังนี้

>รับนักศึกษา อาจารย์ บุคคลทั่วไป

>อบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.ikcest.org/index.htm สามารถบริหารจัดการวัน เวลาเรียนได้ด้วยตนเอง

>ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย >หลักสูตรการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ บรรยายโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

>มีประกาศนียบัตรที่ออกโดย (IKCEST) ภายใต้องค์การ UNESCO และมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) ให้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมจนจบหลักสูตร และพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ลงเรียน 2 หัวข้อ เทียบได้ 1 หน่วยกิต และถ้าเรียนครบ 3 หน่วยกิต (6 หัวข้อ) เทียบโอนวิชาเลือกเสรีได้ 1 ตัว

>หลักสูตรในแต่ละหัวข้อใช้เวลาเรียน 7-8 ครั้ง รวม 8 ชั่วโมง

>เริ่มเปิดเรียนประมาณต้นเดือนธันวาคม - 25 ธันวาคม 2564

>สามารถสมัครได้มากกว่า 1 หัวข้อ (หากบริหารจัดการเวลาได้)

>เนื้อหาหลักสูตรจะมี 10 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. หัวข้อด้านการแพทย์ Medical Topics

2. หัวข้อด้านอณูชีววิทยา Molecular Biology

3. หัวข้อมนุษยศาสตร์ทางการแพทย์ Medical Humanities

4. หัวข้อวงจรไฟฟ้าแบบกระชับ Compact Electrical Circuit

5. หัวข้อทางการแพทย์ที่ทันสมัย Medical Cutting-Edge

6. หัวข้อด้านวิศวกรรมเคมี Chemical Engineering

7. หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering

8. หัวข้อพลังงานและวิศวกรรมไฟฟ้า Power and Electrical Engineering

9. หัวข้อการเรียนรู้เรื่องเครื่อง Machine Learning

10. หัวข้อ Cloud Computing และ Big Data

* หมายเหตุ หลักสูตรในแต่ละหัวข้อจะเปิดสอนเมื่อมีผู้สมัครครบ 40 คน เท่านั้น

ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามลิงก์เอกสารด้านล่าง และกรอกข้อมูลสมัครทางลิงก์ google form: https://forms.gle/juGkbb2RLZF99r6v8 ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสำนักงานกิจการต่างประเทศ จะได้รวบรวมเสนอชื่อไปยัง IKCEST ดำเนินการประสานมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเปิดสอนและส่ง User Name และ Password ให้ผู้สมัครเพื่อเข้าเรียนระบบออนไลน์ต่อไป

โปสเตอร์โครงการ

รายละเอียดโครงการ

โปสเตอร์ หัวข้อ1-5

โปสเตอร์ หัวข้อ 6-10

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ